Algemene Voorwaarden Politie Opleidingen Centrum Nederland

Deze algemene voorwaarden gelden bij het aangaan van een verbintenis met het Politie Opleidingen Centrum Nederland B.V. ( POCN BV ), tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken.

 

1. Cursussen met open inschrijving.

 

1.1 Aanmelding en reservering.

Aanmelding van 1 of meer cursisten geschiedt via het door POCN BV verstrekte inschrijvingsformulier. De aanmelding wordt per omgaande bevestigd.

Aanmelding verplicht POCN BV niet tot het verzorgen van de cursus. Pas als zich tenminste het minimaal vereiste aantal deelnemers voor een cursus heeft aangemeld, volgt bericht omtrent het verzorgen van de cursus. De cursusdata worden zoveel mogelijk in overleg met de cursisten vastgelegd.

Teneinde zich (vroegtijdig) te verzekeren van deelname aan een cursus, kunnen 1 of meer plaatsen worden gereserveerd. Een telefonische reservering, die per omgaande is bevestigd, geldt als aanmelding.

Plaatsing op een cursus geschiedt aan de hand van de volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren.

POCN BV behoudt zich het recht voor een aanmelding niet te accepteren.

 

1.2 Uitvoering van een overeenkomst.

POCN BV verplicht zich de cursus en/of training te verzorgen zoals overeengekomen. Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft POCN BV de vrijheid om de diensten en werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. POCN BV blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verrichte diensten en uitgevoerde werkzaamheden.

 

1.3 Aansprakelijkheid.

1.3.1 POCN BV is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet en of grove schuld van POCN BV en of zijn leidinggevende ondergeschikten en deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.

1.3.2 Indien POCN BV ingevolge artikel 1.3.1 gehouden is de schade die de opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de de verzekering gedane uitkering. POCN BV is nimmer aansprakelijk voor andere dan in artikel 1.3.1 bedoelde schade, op welke wijze ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte bedrijfsschade, gevolgschade en schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever.

 

1.4 Vrijwaring.

Bij deelname aan cursussen en opleidingen gegeven door POCN BV blijft de verantwoordelijkheid van enig handelen of nalaten bij de opdrachtgever, dan wel de deelnemer zelf. De opdrachtgever, c.q. de deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname. POCN BV noch haar docenten en instructeurs / begeleiders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten van de deelnemers.

 

1.5 Rechtskeuze en bevoegd rechter.

Op de overeenkomsten tussen POCN BV en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit een overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, onder voorbehoud van het recht van POCN BV om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.

 

1.6 Annulering.

U kunt een aanmelding zonder opgaaf van reden annuleren. Indien een aanmelding wordt geannuleerd voordat door POCN BV bericht omtrent het definitief verzorgen van de cursus is verzonden, worden geen kosten in rekening gebracht. Indien een aanmelding wordt geannuleerd nadat door POCN BV bericht omtrent het definitief verzorgen van de cursus is verzonden, is de helft van de cursusprijs verschuldigd. Indien een aanmelding wordt geannuleerd binnen 21 dagen voor aanvang van de cursus is de volledige cursusprijs verschuldigd. In ieder geval geldt een bedenktermijn van 14 dagen.

Indien POCN BV zelf annuleert zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Mochten er al betalingen zijn gedaan door de opdrachtgever, dan worden deze bedragen binnen 5 werkdagen gerestitueerd.

 

1.7 Betaling.

Voor betaling van het verschuldigde cursusgeld wordt een rekening toegezonden. De rekening dient te zijn betaald binnen vier weken na de daarop vermelde datum. De rekening kan voor aanvang van de cursus worden verzonden.

 

1.8 Niet tijdige betaling.

Indien de betaling niet tijdig door de opdrachtgever is verricht is POCN BV bevoegd zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan. Alle daaraan verbonden gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.  Over de tijd dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is geweest, kan POCN BV over het verschuldigde bedrag rente in rekening brengen. Deze rente is op jaarbasis gebaseerd op de wettelijke rente, verhoogd met 2 %.

 

1.9 Niet- deelneming na aanmelding.

Indien een aangemelde cursist, om welke reden dan ook niet deelneemt aan de cursus, is de volledige cursusprijs verschuldigd.

1.9.1 Een aangemelde cursist, die om enige reden niet kan deelnemen aan de cursus, kan tot de aanvang van de cursus worden vervangen door een ander. Aan deze vervanging zijn geen kosten verbonden. Nadat de cursus is begonnen is vervanging niet meer mogelijk en is de volledige cursusprijs verschuldigd.

 

1.10 Copyright en eigendomsrecht.

Het copyright van al het cursusmateriaal berust bij POCN BV, behalve als dit anders staat aangegeven op het cursusmateriaal zelf.

Het uitgegeven, door POCN ontwikkelde, cursusmateriaal wordt eigendom van de cursist.

 

1.11 Afschrift van voorwaarden en termijnen.

De opdrachtgever ontvangt een afschrift van termijnen en voorwaarden van inschrijving.

 

2. In company cursussen.

 

2.1 Het verzorgen van een cursus.

Voor het verzorgen van een cursus doet POCN BV u een voorstel, waarin doelstelling, inhoud, duur, cursuspakket en kosten zijn verwoord. Het voorstel is geldig tot de datum die daarin is vermeld. POCN BV aanvaard vervolgens de cursus nadat u daartoe aan ons een schriftelijke opdracht hebt verstrekt en wij deze opdracht hebben aanvaard. Het verstrekken en aanvaarden van de opdracht tot het verzorgen van de cursus houdt in dat beide partijenakkoord gaan met de inhoud van het voorstel, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

2.2 Uitvoering van de overeenkomst.

POCN BV verplicht zich de cursus en/of training te verzorgen zoals overeengekomen. Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft POCN BV de vrijheid om de diensten en werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. POCN BV blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verrichte diensten en uitgevoerde werkzaamheden.

 

2.3 Aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid.

2.3.1 POCN BV is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet en of grove schuld van POCN BV en of zijn leidinggevende ondergeschikten en deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.

2.3.2 Indien POCN BV ingevolge artikel 2.3.1 gehouden is de schade die de opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de de verzekering gedane uitkering. POCN BV is nimmer aansprakelijk voor andere dan in artikel 2.3.1 bedoelde schade, op welke wijze ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte bedrijfsschade, gevolgschade en schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever.

 

2.4 Vrijwaring.

Bij deelname aan cursussen en opleidingen gegeven door POCN BV blijft de verantwoordelijkheid van enig handelen of nalaten bij de opdrachtgever, dan wel de deelnemer zelf. De opdrachtgever, c.q. de deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname. POCN BV noch haar docenten en instructeurs / begeleiders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten van de deelnemers.

 

2.5 Rechtskeuze en bevoegd rechter.

Op de overeenkomsten tussen POCN BV en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit een overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, onder voorbehoud van het recht van POCN BV om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.

 

2.6 Cursusprijs.

In het voorstel wordt de totale cursusprijs vermeld voor het verzorgen van de cursus voor een of meer groepen. De cursusprijs kan tussentijds worden bijgesteld als wettelijke tarieven daartoe aanleiding geven.

 

2.7 Annulering.

Nadat u POCN BV een opdracht tot het verzorgen van de cursus heeft verstrekt en wij de opdracht schriftelijk hebben aanvaard, kunt u deze niet meer annuleren en is de volledige cursusprijs verschuldigd. Er geldt in ieder geval een bedenktijd van 14 dagen. Indien POCN BV zelf annuleert zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Mochten er al betalingen zijn gedaan door de opdrachtgever, dan worden deze bedragen binnen 5 werkdagen gerestitueerd.

 

2.8 Betaling.

Voor betaling van het verschuldigde cursusgeld wordt een rekening toegezonden. De rekening dient te zijn betaald binnen vier weken na de daarop vermelde datum. De rekening kan voor aanvang van de cursus worden toegezonden.

 

2.9 Niet tijdige betaling.

Niet tijdige betaling.

Indien de betaling niet tijdig door de opdrachtgever is verricht is POCN BV bevoegd zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan. Alle daaraan verbonden gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.  Over de tijd dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is geweest, kan POCN BV over het verschuldigde bedrag rente in rekening brengen. Deze rente is op jaarbasis gebaseerd op de wettelijke rente, verhoogd met 2 %.

2.9.1 Een aangemelde cursist, die om enige reden niet kan deelnemen aan de cursus, kan tot de aanvang van de cursus worden vervangen door een ander. Aan deze vervanging zijn geen kosten verbonden. Nadat de cursus is begonnen is vervanging niet meer mogelijk en is de volledige cursusprijs verschuldigd.

 

2.10 Copyright en eigendomsrecht.

Het copyright van al het cursusmateriaal berust bij POCN BV, behalve als dit anders staat aangegeven op het cursusmateriaal zelf.

Het uitgegeven, door POCN ontwikkelde, cursusmateriaal wordt eigendom van de cursist.

 

2.11 Afschrift van voorwaarden en termijnen.

De opdrachtgever ontvangt een afschrift van termijnen en voorwaarden van inschrijving.

 

3. Geheimhouding en klachtenregeling.

 

3.1 Geheimhouding.

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor POCN BV, haar medewerkers en de docenten. De docenten ondertekenen hiertoe een geheimhoudingsverklaring.

 

3.2 Klachtenregeling POCN BV

Voor de klachtenprocedure van POCN BV verwijzen wij u naar onze klachtenprocedure die u vindt op onze website www.pocn.nl