Privacybeleid conform AVG

 

POCN BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de privacypolicy van POCN BV willen we heldere en transparante informatie geven over hoe POCN BV omgaat met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

 

POCN BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat POCN BV in ieder geval :

  • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en welke persoonsgegevens wordt nader beschreven in deze privacy policy.
  • Het verwerken van uw persoonsgegevens wordt beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.
  • U vraagt om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Er voor heeft gezorgd dat de veiligheid van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doelen waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze rechten respecteren.
  • U bij vragen over deze privacy policy altijd contact met ons kunt opnemen.

 

De verwerking van persoonsgegevens van klanten wordt door POCN BV gedaan ten behoeve van de volgende doeleinden :

  • Administratieve doeleinden : communicatie over de opdracht, het verwerken van persoonsgegevens ten einde certificaten te kunnen uitgeven, het verwerken van persoonsgegevens om deelnemers aan onze trainingen aan te melden bij een exameninstantie ( SVPB, ExTH ).

Voor de bovenstaande doeleinden kan, indien noodzakelijk, POCN BV, de volgende persoonsgegevens van u vragen : roepnaam en voorletters, tussenvoegsel en achternaam (zakelijk) telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres. Firma / bedrijfsnaam, t.a.v voorletter en/of naam, achternaam, verzendadres prive of zakelijk, straat, adres of postbus, postcode en woon- of vestigingsplaats.

 

Uw persoonsgegevens worden door POCN BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.

 

De persoonsgegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hieronder beschreven doelen :

  • het verzorgen van de financiele administratie.
  • het verstrekken van certificaten en/of diploma’s door derde partijen ( bv SVPB, ExTH ).

Met deze partijen sluiten wij een subverwerkers-overeenkomst waarin wij uiteraard de nodige afspraken maken ten einde de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij zullen verder de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is of indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

 

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

POCN BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

POCN BV heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking ;

Alle personen die namens POCN BV van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Wij hanteren een wachtwoord op al onze systemen.

Wij maken een back up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische problemen.

Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Onze medewerkers zijn zich zeer bewust van het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, door ons of door een van onze medewerkers. Indien wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Als wij niet tot overeenstemming komen dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.